Новости

Будьте в курсе правовых событий и новинок действующего законодательства!

06.10.2014

Проект Порядка осуществления электронного администрирование НДС

Обнародован проект Порядка осуществления электронного администрирование НДС, который будет действовать с 01.01.15 г.

Государственная фискальная служба обнародовала проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка электронного администрирования налога на добавленную стоимость».

Порядок разрабатывается в соответствии с пп. 14 п. 1 разд. I Закона от 31.07.14 г. № 1621-VІІ(далее – Закон № 1621), который предусматривает введение с 1 января 2015 года системы электронного администрирования НДС. В связи с этим в Налоговый кодекс будут внесены  изменения: статьей 2001 НК (в редакции Закона № 1621) будет определено, что Порядок электронного администрирования НДС устанавливается Кабмином.

Этим Порядком Кабмин определит:

– механизм открытия и закрытия счетов в системе электронного администрирования НДС;

– особенности составления налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным в условиях действия системы электронного администрирования НДС;

– механизм проведения расчетов с бюджетом с применением счетов в системе электронного администрирования НДС.

Текст проекта Порядка электронного администрирования налога на добавленную стоимость:

 

Порядок

електронного адміністрування податку на додану вартість

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 2001 Податкового кодексу України. Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, особливості складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в умовах дії системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом із застосуванням рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) банк – ПАТ „Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, визначений Кабінетом Міністрів України як установа, в якій відкриваються та обслуговуються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

2) отримувач – покупець товарів/послуг;

3) платники податку – платники податку на додану вартість;

4) податок – податок на додану вартість;

5) постачальник – продавець товарів/послуг;

6) рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість – рахунок, відкритий у банку, визначеному підпунктом 1 цього пункту;

розрахунок коригування  – розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;

7) спеціальний рахунок – рахунок, відкритий у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства для акумулювання сум податку на додану вартість,що нараховуються на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг), у порядку, передбаченому статтею 209 розділу V Податкового кодексу України.

 

ІІ. Відкриття/закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість

1. Платникам податку банком автоматично відкриваються рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Відкриття рахунків здійснюється на безоплатній основі.

2. Платникам податку, які застосовують спеціальний режим оподаткування, визначений статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, в системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкривається єдиний рахунок для обліку сум податку як в межах діяльності, визначеної статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, так і у межах іншої діяльності.

3. Державна фіскальна служба України після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість надсилає банку реєстр таких осіб, у якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер платника абономер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації платником податку.

Періодичність надання такої інформації визначається угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою України та банком.

На підставі даних реєстру банк відкриває платникам податку рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Датою початку здійснення операцій за таким рахунком є дата реєстрації платником податку, зазначена у наданому банку реєстрі платників податку.

Датою початку здійснення операцій за таким рахунком платниками податку, що були зареєстровані до 01.01.15, є 1 січня 2015 року.

Після відкриття рахунку банк відповідно до вимог статті 69 Податкового кодексу України надсилає Державній фіскальній службі України повідомлення про відкриття рахунку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунка.

4. Після анулювання реєстрації платника податку його рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість закривається, а залишок коштів на такому рахунку перераховується до бюджету.

Для забезпечення закриття рахунків Державна фіскальна служба України надсилає банку реєстр, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер платника абономер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру банк перераховує суми податку до бюджету.

Повідомлення про закриття рахунку банк надсилає Державній фіскальній службі України не пізніше наступного робочого дня з дня закриття рахунку.

5. У випадку повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначному пунктом 3 цього розділу.

 

ІІІ. Складання податкових накладних та розрахунків коригування

1. Податкова накладна складається в день виникнення податкових зобов’язань постачальника у порядку, визначеному статтею 201 розділу V Податкового кодексу України, та підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у строки, передбачені пунктом 201.10 статті 201    розділу V Податкового кодексу України.

Податкові накладні, які не передбачають їх надання отримувачу (складені: на суму перевищення звичайної ціни над фактичною; у випадку постачання товарів/послуг неплатнику податку; у зв’язку з проведенням операцій, передбачених пунктом 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України; за щоденними підсумками операцій у роздрібній торгівлі тощо), а також накладні, які складаються відповідно до пункту 208.2 статті 208      розділу V Податкового кодексу України платником податку - отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких визначене на митній території України, складаються та реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних у загальному порядку.

Відсутність факту реєстрації платником податку - постачальником товарів/послуг (для операцій з постачання послуг нерезидентами, місце постачання яких визначене на митній території України, - отримувачем таких послуг) податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права отримувачу на включення сум податку до податкового кредиту та не звільняє постачальника (для операцій з постачання послуг нерезидентами, місце постачання яких визначене на митній території України, - отримувача таких послуг) від обов'язку включення суми податку, вказаної у податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

2. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (S Накл), обчислену за такою формулою:

S Накл = S НаклОтр S Митн S ПопРах – S НаклВид – S Відшкод – S Перевищ,

де:

S НаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цей показник формується на підставі отриманих платником податку податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, що були складені за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня     2015 року, а також на підставі розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

S Митн – загальна сума податку, сплаченого платником безпосередньо або за допомогою фінансового посередника (особи, відповідальної за фінансове врегулювання) при ввезенні товарів на митну територію України, на підставі даних митних декларацій, у тому числі з урахуванням змін, внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених згідно із статтею 261 Митного кодексу України.

Цей показник формується на підставі сум податку, сплачених, починаючи з 1 січня 2015 року, при ввезенні товарів на митну територію України;

S ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з власного поточного рахунку платника.

Дані показника обраховуються на підставі даних банку, отриманих згідно з угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою України та банком, починаючи з 1 січня 2015 року щодо сум коштів, перерахованих платником зі свого поточного рахунку на рахунок, відкритий йому в банку;

S НаклВид – загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цей показник формується на підставі виданих платником податку податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, що були складені на операції, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 січня 2015 року, а також на підставі розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

S Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування;

Цей показник формується на підставі даних податкових декларацій з податку на додану вартість, поданих до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності:

за січень 2015 року – для платників податків, що застосовують місячний звітний період;

за 1 квартал 2015 року – для платників податків, що застосовують квартальний звітний період.

Даний показник формується на підставі задекларованих до відшкодування на рахунок платника сум від’ємного значення податку, розрахованих по операціям з постачання товарів/послуг після 1 січня 2015 року згідно прийнятих контролюючим органом податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків.

S Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з податку на додану вартість, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цей показник розраховується як різниця між сумами податку:

задекларованими платником в податкових деклараціях з податку на додану вартість з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до таких декларацій по операціях з постачання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, після 1 січня 2015 року та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 розділу VПодаткового кодексу України,

та зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних виданих платником податку податковими накладними, що були складені за операціями з постачання товарів/послуг після 1 січня 2015 року, та розрахунків коригування до них, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цей показник формується на підставі даних:

податкових накладних, складених не раніше 1 січня 2015 року та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

податкових декларацій з податку на додану вартість, наданих до контролюючого органу, починаючи з податкової звітності: за січень 2015 року – для платників податків, що застосовують місячний звітний період; за І квартал 2015 року – для платників податків, що застосовують квартальний звітний період, та уточнюючих розрахунків до таких декларацій.

3. Зазначені показники обліковуються в розрізі платників податків наростаючим підсумком:

з 1 січня 2015 року – для платників, що були зареєстровані платниками податку до 01.01.2015;

з дати реєстрації платником податку, внесеної до реєстру платників податку на додану вартість, – для платників, що були зареєстровані платниками податку після 01.01.2015.

Державна фіскальна служба України оприлюднює на офіційному сайті алгоритми обрахунку показників формули та джерела їх формування.

4. Якщо сума, визначена відповідно до пункту 2 цього розділу, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати необхідну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

5. Платник податку має можливість отримувати інформацію про стан свого рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та рух коштів на ньому, а також суму податку, зазначену у пункті 2 цього розділу.

6. Банк надає Державній фіскальній службі України інформацію в розрізі платників податків щодо сум поповнення рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та залишків на таких рахунках.

Періодичність надання такої інформації визначається угодою про обмін інформацією між Державною фіскальною службою України та банком.

7.Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розрахунок коригування складається постачальником в порядку, встановленому для податкових накладних.

8. Розрахунок коригування, складений постачальником до податкової накладної, яка видана отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) або отримувачем (покупцем), а саме:

якщо внаслідок перерахунку передбачається збільшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не передбачає зміни сум компенсації, то розрахунок коригування складається та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником;

якщо внаслідок перерахунку передбачається зменшення суми компенсації на користь платника податку – постачальника, то розрахунок коригування складається постачальником та реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем. З цією метою постачальник складає розрахунок коригування та надсилає його отримувачу для його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому постачальник має право зменшити суму своїх податкових зобов'язань за таким розрахунком коригування лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

 Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього розділу, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником.

9. Відсутність факту реєстрації постачальником розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації, та/або який складається до податкових накладних, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього розділу, в Єдиному реєстрі податкових накладних не звільняє постачальника від обов'язку збільшити суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Відсутність факту реєстрації отримувачем розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації, в Єдиному реєстрі податкових накладних не звільняє отримувача від обов'язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

10. Розрахунок коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості, враховується при визначенні суми податку, зазначеної у пункті 2 цього розділу, постачальника та отримувача лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних таким постачальником.

Розрахунок коригування, який передбачає зменшення суми компенсації, враховується при визначенні суми податку, зазначеної у пункті 2 цього розділу, постачальника та отримувача лише після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних таким отримувачем.

11. Податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, та розрахунки коригування до таких накладних підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (за умови дотримання строків для такої реєстрації, визначених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України) та не беруть участь в обрахунку суми податку, зазначеної у пункті 2 цього розділу.

ІV. Розрахунок з бюджетом

1. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих у податковій декларації з податку на додану вартість результатів, платником податку проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтею 200 розділу V Податкового кодексу України, та/або здійснюється перерахування сум податку на спеціальний рахунок платника – суб’єкта спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Суми податку, що містяться в податкових деклараціях з податку на додану вартість, сплачуються до бюджету/спеціального рахунку з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника.

2. Для перерахування податку до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника сум узгоджених податкових зобов’язань відповідно до поданих декларацій з податку на додану вартістьДержавна фіскальна служба України не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення граничного строку, установленого Податковим кодексом України для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, надсилає банку реєстри платників (крім осіб, виключених з реєстру платників податку), у яких зазначаються назва платника, податковий номер платника абономер та серія паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника, звітний період та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника.

На підставі таких реєстрів банк не пізніше останнього дня строку, установленого Податковим кодексом України для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету та/або на спеціальний рахунок платника.

Порядок надсилання таких реєстрів визначається угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною службою України та банком.

3. У випадку недостатності коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань та/або для перерахування на спеціальний рахунок платник повинен у строки, встановлені Податковим кодексом України для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, на свій рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перерахувати кошти в недостатніх сумах з власного поточного рахунку.

З цією метою банком ведеться картка обліку платника податку щодо стану розрахунків з бюджетом/ перерахування на спеціальний рахунок, відповідно до якої у випадку, якщо на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника недостатньо коштів для сплати узгоджених податкових зобов'язань/перерахування на спеціальний рахунок, банк перераховує з такого рахунку до бюджету/ на спеціальний рахунок кошти у день їх надходження до повної сплати узгоджених податкових зобов’язань до бюджету/повного перерахунку на спеціальний рахунок.

4. У випадку якщо платником податку, який застосовує спеціальний режим оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства за результатами звітного періоду задекларовано суми податку, які підлягають сплаті як до бюджету так і на його спеціальний рахунок, кошти з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у першу чергу перераховуються до бюджету, а у разі повного розрахунку з бюджетом – на спеціальний рахунок такого платника.

5. Банк наступного дня за останнім днем строку, установленого статтею 57 Податкового кодексу України для самостійної сплати платником податкових зобов’язань, надсилає Державній фіскальній службі України інформацію в розрізі платників податків щодо перерахованих з їх рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість коштів до бюджету/спеціального рахунку та не перерахованих сум у зв’язку з відсутністю коштів на таких рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

6. Розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України, сплата податкових зобов'язань, визначених контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 розділу ІІ цього Кодексу, та сплата штрафних санкцій та пені, передбачених цим Кодексом, здійснюються платником з власного поточного рахунку платника до відповідного бюджету.

7. Помилково та/або надміру зараховані кошти до бюджету можуть бути повернені платнику на його поточний рахунок у порядку, визначеному   статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України.

8. У разі анулювання реєстрації особи як платника податку податкові зобов’язання визначаються на підставі податкової декларації з податку на додану вартість за результатами останнього звітного (податкового) періоду, визначеного пунктом 184.6 статті 184 розділу V Податкового кодексу України.

Після анулювання реєстрації особи як платника податку залишок коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість такого платника перераховується до бюджету у порядку, визначеному пунктом 4 розділу ІІ цього Порядку.

У випадку недостатності залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були  перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з податку на підставі поданих податкових декларацій з податку на додану вартість, остаточний розрахунок з бюджетом таким платником здійснюється з власного поточного рахунку.

У випадку перевищення залишку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника, що були  перераховані до бюджету відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку, над сумою узгоджених податкових зобов'язань з податку за результатами такого останнього звітного періоду такі суми можуть бути повернені з бюджету у порядку, передбаченому статтею 43 розділу ІІ Податкового кодексу України, за заявою платника.

 

 

V. Автоматичне бюджетне відшкодування в умовах системи електронного адміністрування податку на додану вартість

1. Бюджетне відшкодування платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним у пункті 200.19 статті 200 Податкового кодексу України, та не мають обмежень, встановлених пунктом 200.5 статті 200 цього Кодексу, здійснюється в автоматичному режимі.

Автоматичному бюджетному відшкодуванню підлягає частина від'ємного значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V цього Кодексу на дату подання платником податкової декларації з податку на додану вартість.

Таке відшкодування здійснюється на поточний рахунок платника податку.

У разі невідповідності платником податку критеріям, визначеним у пункті 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 розділу V цього Кодексу, зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

2. Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки податкової декларації з податку на додану вартість, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених статтею 76 Податкового кодексу України, а також за відсутності підстав, встановлених пунктом 200.5 статті 200 Податкового кодексу України, наявність яких не дає права на отримання відшкодування податку з бюджету.

3. Контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки, зазначеної в пункті 2 цього розділу, надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

4. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку контролюючого органу.