Конференции

Интернет – конференции это возможность не выходя из офиса задать вопрос и получить квалифицированный ответ на обсуждаемую тему.

 

К сожалению, в настоящее время политика "пополнения бюджета" очень тесно переплетена с политикой "пополнения собственных кошельков" проверяющих. Такая ситуация не может ни волновать как малый так и средний бизнес, не говоря уже о бизнесе крупном. Как противостоять незаконным методам пополнения бюджета? Наш ответ - единственный верный способ - это знать свои права и смело применять их на практике. Зачастую, растерявшись при неожиданном приходе проверяющих органов, должностные лица предприятия даже не замечают, как допускают к проведению проверок лиц, которые не имею на это ни полномочий, ни оснований. Задача данной интернет-конференции осветить полномочия контролирующих органов, в очередной раз коснуться не только их прав, но и обязанностей.

Интернет-конференцию проводят:

Буртовая Екатерина, руководитель налогового департамента АО "Финэкс",

Мисюренко Елизавета, юрист налогового департамента АО "Финэкс".

В ходе интернет-конференции адвокаты АО "ФИНЭКС" ответят на Ваши вопросы, которые предлагаем направить, заполнив форму на данной странице.

Задать вопрос

Отправить

Вопрос:

Який порядок оформлення наказу на проведення документальної позапланової невиїзної перевірки?

Ответ:

Наказ про проведення перевірки оформлюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства в органах ДПС України. Відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), органи ДПС мають право проводити перевірки платників податків, зокрема, у разі прийняття керівником органу ДПС рішення (наказу) про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та за наявності обставин, визначених ст. 77 та 78 ПКУ.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу ДПС виключно на підставі рішення керівника органу ДПС, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки (п. 79.2 ст. 79 ПКУ).

Наказ про проведення перевірки оформлюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства в органах ДПС України, затвердженої наказом ДПА України від 01.07.98 N 315, зі змінами та доповненнями.

Вопрос:

Який порядок проведення документальних планових перевірок?

Ответ:

Відповідно до ст. 77 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755 (далі - ПКУ) документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.

Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 ПКУ.

Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. Про проведення документальної планової перевірки керівником органу державної податкової служби приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді проведення перевірки одного й того самого платника податків така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно.

Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.

Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 ПКУ. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу. Строки проведення документальної планової перевірки встановлені статтею 82 ПКУ. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної планової перевірки, та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 ПКУ. Порядок оформлення результатів документальної планової перевірки встановлено статтею 86 ПКУ.

Отже, порядок проведення документальних планових перевірок передбачено статтею 77 ПКУ.

Вопрос:

Чи правомірно органи ДПС при проведенні камеральних перевірок податкових декларацій з плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) використовують відомості землевпорядних органів щодо розміру нормативної грошової оцінки землі?

Ответ:

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - ПКУ) органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків (пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 ПКУ).

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби (пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПКУ).

Згідно з п. 79.1 ст. 79 ПКУ документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником органу державної податкової служби рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених ст. 77 та 78 цього Кодексу. Документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених цим Кодексом випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

З урахуванням викладеного, при проведенні камеральної перевірки податкової декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати державної та комунальної власності) використовуються виключно дані, зазначені у такій податковій декларації. Водночас відомості землевпорядних органів щодо розміру нормативної грошової оцінки землі можуть бути використані органами державної податкової служби при проведенні документальної перевірки, у тому числі документальної невиїзної перевірки.

Вопрос:

Какие сроки проведения виездных (невыездных) плановых и внеплановых проверок?

Ответ:

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755 (далі - ПКУ) органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПКУ, а фактичні перевірки - ПКУ та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Згідно з п. 77.7 ст. 77 ПКУ строки проведення документальної планової перевірки встановлені статтею 82 ПКУ. Пунктом 78.6 ст. 78 ПКУ строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 ПКУ. Відповідно до п. 82.1 ст. 82 ПКУ тривалість перевірок, визначених у статті 77 ПКУ, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 77 ПКУ, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів.

Згідно з п. 82.2 ст. 82 ПКУ тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200 цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок, визначених у статті 78 ПКУ, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів.

Отже, тривалість документальної планової перевірки, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.

Продовження строків проведення документальної планової перевірки, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.

Тривалість документальної позапланової перевірки (крім перевірок відшкодування ПДВ понад 100 тис. грн.) не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів.

Продовження строків проведення документальної позапланової перевірки, можливе за рішенням керівника органу державної податкової служби не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів.

Вопрос:

Які особливості проведення документальної невиїзної перевірки платників податків працівниками державної податкової служби? За наявності яких обставин може проводитись документальна позапланова невиїзна перевірка?

Ответ:

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обов'язкова.

Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у ст. 78 ПКУ, проводиться виключно:

– щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;

– щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

– отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;

– органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише:

– у разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

– у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені ПКУ, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

Вопрос:

Чи підлягає оскарженню наказ органу ДПС про проведення документальної планової чи позапланової перевірки платника податків та які наслідки це може мати?

Ответ:

Податковим кодексом встановлено три види перевірок платників податків органами державної податкової служби: камеральні, документальні планові та позапланові, а також фактичні. Згідно з п. 76.1 ПКУ для проведення камеральної перевірки прийняття рішень органом ДПС не вимагається, в той час як для проведення планових та позапланових перевірок прийняття відповідного рішення є обов’язковим (ст. 77, 78 ПКУ).

Відповідно до п. 77.4 ПКУ про проведення документальної планової перевірки керівником органу ДПС приймається рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли такому платнику не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Як зазначено у п. 77.1 ПКУ, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

Відповідно до п. 78.4 ПКУ про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу ДПС приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки. У свою чергу, перелік випадків, у яких орган ДПС має право проводити документальну позапланову перевірку, передбачений п. 78.1 ПКУ.

Відповідно до п. 80.2 ПКУ фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених у пп. 80.2.1 – 80.2.7 ПКУ.

Крім того, ст. 81 ПКУ встановлює додаткові умови та порядок допуску представників органу ДПС до проведення цих видів перевірок.

Таким чином, орган ДПС при проведенні документальної планової/позапланової або фактичної перевірки повинен діяти на підставі прийнятого його керівником наказу. Проте, як бачимо, для цього повинні існувати відповідні перелічені вище підстави, а за їх відсутності платник податків має право не допустити перевіряючих до проведення перевірки.

У разі виявлення безпідставності візиту представників органу ДПС на перевірку платнику податків варто оскаржити саме наказ органу ДПС про проведення відповідного виду перевірки, адже отримане рішення суду про скасування такого наказу підтвердить правомірність недопуску перевіряючих.

У листі від 24.12.2010 р. № 1844/11/13-10 ВАСУ зазначає, що видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов’язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 17 КАСУ. За таких обставин позовні вимоги про визнання протиправним наказу керівника податкового органу про призначення позапланової виїзної перевірки платника податків підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

ВАСУ також розглядає можливість забезпечення позову про визнання протиправним та скасування наказу про проведення перевірки у вигляді заборони органу ДПС проводити перевірку, визначену цим наказом до вирішення спору по суті. Так, ВАСУ звертає увагу судів на те, що відповідно до ч. 1 ст. 117 КАСУ ухвала про забезпечення позову може бути постановлена лише в разі, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Видання керівником податкового органу наказу про призначення позапланової перевірки зазвичай не створює небезпеки інтересам відповідного платника податків, оскільки сам собою факт проведення перевірки не може безпосередньо заподіяти майнову чи іншу шкоду особі, не призводить до настання невідворотних негативних наслідків. Проведення перевірки є лише процедурою встановлення обставин, які необхідні для контролю за правильністю нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Отже, оскарження платником податків наказу органу ДПС про проведення відповідного виду перевірки є можливим та ігнорувати таку можливість не варто. Адже часто виникають ситуації, коли податківці, прийшовши на перевірку, донараховують податкові зобов’язання платнику податків, а останній має обмаль аргументів для свого захисту в суді. Оскарження ж наказу про проведення перевірки дає платнику податків час як мінімум підготуватися до візиту податківців, а як максимум скасувати відповідний наказ, довівши безпідставність та незаконність дій перевіряючих.